Adaptace na změnu klimatu v České republice

Kontakty | English

Podpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatření na národní a regionální úrovni

Projekt nejen že popisuje, ale zároveň i pokrývá „bílá místa“ v informovanosti české veřejnosti ve vztahu k adaptacím na změny klimatu. Krajským úřadům nabízí účast na kulatých stolech, které by měly obcím a městům pomoci při přípravě vlastních adaptačních plánů v budoucnosti.

CzechAdapt - Systém pro výměnu informací o dopadech změny klimatu, zranitelnosti a území ČR – Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Předmětem řešení projektu je především poskytování relevantních informací o očekávaných dopadech, rizicích zranitelnosti a možných adaptačních opatření v souvislosti s měnícím se klimatem.

UrbanAdapt - Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím - Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Cílem projektu UrbanAdapt je reagovat na možné dopady změny klimatu ve městech, spustit a rozvíjet proces přípravy adaptačních strategií měst, navrhnout a vyhodnotit vhodná adaptační opatření ve vybraných urbánních oblastech (Praha, Brno, Plzeň) v České republice za podpory ekosystémově založených přístupů.

Národní strategie adaptace budov na změnu klimatu - Šance pro budovy

Cílem projektu je podpora státní správy a samospráv v analýze rizik a návrhu opatření v oblasti adaptace budov na změny klimatu, začlenění navržených opatření do Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a Akčního plánu k ní a zejména přispět k odborné diskuzi a tím i skutečné realizaci jednotlivých opatření.

Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích - ZO ČSOP VERONICA

Projekt reaguje na nízkou informovanost o klimatické změně v ČR a představuje pojem a koncept resilience - schopnosti vypořádat se s důsledky klimatické změny prostřednictvím jejího zmírňování (mitigace) a adaptací na dopady. Na národní úrovni zahajuje celospolečenskou debatu mezi experty, akademiky a odbornou veřejností. Na regionální úrovni pracuje s místními akčními skupinami a jejich strategickými plány. Na úrovni jednotlivce představuje veřejnosti téma vzdělávacími akcemi, workshopy a exkurzemi a soutěží pro školy. Jedním z pilířů je sdílení zkušeností a prezentace příkladů dobré praxe.

Adaptace sídel na změnu klimatu ‐ praktická řešení a sdílení zkušeností- CIVITAS PER POPULI

Projekt přispívá ke zmírnění možných negativních dopadů změny klimatu na sídla v České republice díky přípravě analýz dopadů změny klimatu na místní úrovni a podporou tvorby kvalitních místních strategií adaptace na klimatickou změnu. V Evropě jsou tyto strategie a studie známé jako „Cestovní mapa k adaptaci měst“. Součástí je samostaná stránka vzdělávací části projektu Adaptace měst na změnu klimatu.

AdaptaN - Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině

Projekt je zaměřený na eliminaci negativních dopadů změny klimatu, zejména pak extrémní jevy dopadu změny klimatu tj. sucho a lokální přívalové srážky na území Jihomoravského kraje. Hlavní zacílení projektu je směrováno na sektor zemědělství a lesnictví, u kterého lze očekávat v důsledku změny klimatu snížení přirozené produkční schopnosti půd a následně výnosů zemědělských plodin nebo přírůstu lesních dřevin. Naopak při úspěšné realizaci adaptace může sektor zemědělství a lesnictví vykázat největší efekty.

Frameadapt - Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu

Projekt významně přispívá k návrhu lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících s problematikou změny klimatu, vytváří koncepční, strategické a rámcové materiály, které slouží k řízení realizace lesnických adaptačních opatření na všech úrovních. Dále vytváří podrobnější rámce pro tři pilotní přírodní lesní oblasti (regionální úroveň) a na lokální úrovni pak v několika studiích hledá či ověřuje postupy sběru potřebných dat pro přípravu konkrétních adaptačních opatření a hodnotí současné dopady probíhajících environmentálních změn.